MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Elke basisschool in Nederland moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. In de MR hebben teamleden én ouders/verzorgers zitting. De MR is een belangrijk orgaan binnen de basisscholen.

De MR heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht. Dit ligt vast in het MR-reglement. Daarnaast fungeert de MR ook als klankbord voor directie, ouderactiviteitencommissie en individuele ouders/verzorgers. De MR zorgt samen met de directie van de school voor het beleid.

MR op basisschool de jonge helden

Op Basisschool De Jonge Helden werken MR en directie samen vanuit een gezamenlijk vertrouwen en respect. Met als doel het onderwijs op de school blijvend op het bestaande hoge niveau te houden. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht van de school: een samenlerend team van betrokken en gekwalificeerde leerkrachten met veel verschillende specialistische kennis. De MR is te bereiken via de Postbus-MR in de hal van school of via: dejongehelden-mr@skoe.nl.

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad KOE

Binnen KOE (Katholiek Onderwijs Enschede) bestaat een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Hierin wordt beleid gemaakt voor alle KOE-scholen met betrekking tot overkoepelende zaken (zoals personeel, financiën, passend onderwijs). De GMR werkt nauw samen met de MR'en van de KOE-scholen.