Zorg voor elk kind

Het is belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat het onderwijs voor elk kind uitdagingen biedt op verschillende ontwikkelingsgebieden aansluitend op het niveau van het kind. Bij ondersteuning aan het kind kijkt het team van Basisschool De Jonge Helden naar wat het kind al kan en sluit daarop haar onderwijs aan. De school houdt daarbij rekening met de individuele onderwijsbehoeften van elk kind. Dit kan zijn in de vorm van extra ondersteuning of door extra uitdaging te bieden. Samenwerking tussen thuis en school is daarbij essentieel.

De start op school

Bij de start van het kind op Basisschool De Jonge Helden zijn de ouders of verzorgers de eerste primaire informatiebron. Zij kennen tenslotte hun kind het beste. Op basis van een intakegesprek wordt met ouders of verzorgers samen besproken waar het kind staat in de ontwikkeling. Of er zorgen zijn of anderszins opvallende zaken omtrent de ontwikkeling. Door vanaf de start de ontwikkeling van een kind te volgen, kan vroegtijdige noodzakelijke ondersteuning geboden worden. Met name ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, zijn gebaat bij een vroegtijdige signalering om onderpresteren te voorkomen.

Specialismen binnen Basisschool De Jonge Helden

Binnen het team van Basisschool De Jonge Helden zijn veel verschillende specialisten aanwezig die samen zorgen voor een goede ondersteuning aan het kind:
  • intern begeleider;
  • specialist Rekenen;
  • specialist Taal;
  • specialist Hoogbegaafdheid & Excellentie;
  • gedragsspecialist;
  • coördinator digitaal onderwijs;
  • vakdocent Bewegingsonderwijs;
  • trainer Leren Leren.

Leerlingvolgsysteem​

De ontwikkeling van leerlingen op Basisschool De Jonge Helden wordt structureel gevolgd via de ParnasSys. Een school- en leerlingadministratiesysteem.

ParnasSys kleuters 
De ontwikkeling van kleuters verloopt via spel en sprongsgewijs. Wat een kleuter vandaag niet kan, kan het morgen wel. Op Basisschool De Jonge Helden wordt de ontwikkeling van kleuters dan ook niet getoetst (momentopname) maar gevolgd middels observaties en oudergesprekken. De leerlijnen in ParnasSys ondersteunen de leerkrachten in de observaties en thematische lesplanning.

ParnasSys groep 3-8
Vanaf groep 3 worden de leerlingen in hun ontwikkelingen op verschillende manieren gevolgd. Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen. De zogenoemde IEP-toetsen:
  • a-toetsen (rond januari);
  • b-toetsen (rond juni/juli).

Daarnaast worden methodetoetsen afgenomen, vinden observaties plaats door eigen leerkracht en indien gewenst intern begeleider en vinden voortgangsgesprekken met ouders of verzorgers plaats. Ook vinden gesprekken met het kind zelf plaats. Richting de bovenbouw wordt er naartoe gewerkt dat het kind ook eigen leerdoelen kan stellen, erop kan reflecteren en evalueren. Belangrijke informatie wordt vastgelegd in ParnasSys.

Externe ondersteuningsmogelijkheden​

Bereikt het kind met de geboden ondersteuning vanuit school niet de ontwikkelingsdoelen die gesteld zijn, dan kan de school een steunarrangement aanvragen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders of verzorgers. Voor een steunarrangement kijkt een schoolpsycholoog, een orthopedagoog en een gespecialiseerde interne begeleider mee met de zorgvraag van school. Een arrangement geldt voor alle ondersteuningsvragen. Voor leerlingen waarvoor de uitdaging te veel is of juist te weinig, op cognitief maar ook op sociaal-emotioneel gebied.
Een arrangement kan intern of extern zijn. Een intern arrangement kan bestaan uit hulp aan de leerkracht, een budget om als school de ondersteuning zelf vorm te geven, het beschikbaar stellen van specifieke hulpmiddelen of bijvoorbeeld plaatsing in een plusklas of schakelklas. Bij een extern arrangement kan de leerling (tijdelijk) geplaatst worden op een andere school. Bijvoorbeeld voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).