Onderwijs op Basisschool De Jonge Helden

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen ontdekken, ze willen leren! Belangrijkste opdracht voor ons als school en als samenleving is dan ook om deze natuurlijke nieuwsgierigheid in stand te houden.
Er voor te zorgen dat het kind vrij is van emotionele belemmeringen. Dat het een gezond zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld heeft en nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend is. Dat het zinvolle activiteiten aangeboden krijgt, gericht op de zone van naaste ontwikkeling. Dit zijn basisvoorwaarden om het kind alle ruimte te bieden zijn eigen wijsheid te ontwikkelen.

Team Basisschool De Jonge Helden

Basisschool De Jonge Helden richt zich met haar onderwijs op het hele kind: hoofd, hart en handen. Onderwijs is namelijk zo veel meer dan alleen rekenen en taal. Zo kan een kind dat graag zingt in ons schoolkoor. En mag een kind tijdens onze themavieringen stralen op het podium. Stimuleren we dat oudere kinderen jongere kinderen ondersteunen bij hun lees- en spelontwikkeling. En vind je sport leuk? Kom dan in één van onze schoolteams. Alles vanuit een opbrengstgericht werken waarbij we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. We leren de kinderen dat er gewerkt moet worden om resultaten te behalen! We leren ze te vallen, op te staan en door te zetten net zolang tot het lukt. We gunnen het kind frustratie, fouten en teleurstellingen!
Of anders gezegd: we gunnen het kind vele mooie uitdagende leermomenten.

Onderwijs aan het jonge kind

Kleinere groepen in de onderbouw.
Op Basisschool De Jonge Helden wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs aan het jonge kind en onderwijs aan het oudere kind.
 Een jong kind moet veel leren. Alles is in ontwikkeling. De school kiest er dan ook voor de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden. Hierdoor is er extra aandacht voor elk kind. Deze keuze is afhankelijk van de financiële middelen van de school. Elk schooljaar zal opnieuw bekeken moeten worden of dit financieel haalbaar is. Grotere groepen in de onderbouw zijn niet minder effectief, maar heeft niet de voorkeur van de school.

Hoe leert het jonge kind?
Het jonge kind leert spelenderwijs. Interacties tijdens het spel bepalen wat het kind leert. Als voorbeeld het bouwen met blokken. Lukt het het kind een aantal blokken op elkaar te stapelen? Welke aanpak kiest het kind? Als het niet lukt, zet het dan door?  Welke interactie geven andere kinderen of volwassenen in de omgeving van het kind? Hoe reageert het kind hierop? Het spel is op deze manier een breed ontwikkelingsmoment.

Onderwijs op Basisschool De Jonge Helden gaat uit van dit natuurlijk lerende spel van het jonge kind. Alle activiteiten worden daarbij aangeboden vanuit thema's die afgestemd zijn op de belevingswereld van het jonge kind. Binnen de thema's komen vijf kernactiviteiten aan bod, die de basis leggen voor de brede ontwikkeling van het kind. Deze brede ontwikkeling is de basis voor verdere leerprocessen. 

Daarnaast is er op Basisschool De Jonge Helden extra aandacht voor bewegingsonderwijs. Elke week vinden er bewegingslessen binnen plaats met uitdagende materialen, muziek en dans. Daarnaast wordt er veel buiten gespeeld. Dit is niet alleen maar gezond maar ook enorm belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Buiten leert het kind ruimte ervaren, afstand inschatten, natuurlijke materialen ontdekken, samen spelen en samen delen.

De school vindt dat onderwijs zoveel mogelijk moet aansluiten bij de echte wereld. Dus plannen we veel uitstapjes met de kinderen en stimuleren ouders of verzorgers dit ook te doen. Leren kan niet alleen op school plaatsvinden. Waar dit kan gaan we er dus op uit met de kinderen. Onze school kent daarin een rijke traditie van ouders/verzorgers die meerijden en meehelpen. 

Onderwijs aan groep 3.
De overgang van het Spelend Leren van groep 1-2 naar het meer gestuurde onderwijs in groep 3 vindt op Basisschool De Jonge Helden geleidelijk plaats. Spel blijft een belangrijk element binnen groep 3. Net als in groep 2 zijn er hoeken in groep 3. Deze zijn afgestemd op specifieke leerdoelen in groep 3 zoals een lees-, schrijf-, reken- en taalhoek. De kinderen vinden dit geweldig. Ook spelen in de bouwhoek van groep 2 blijft een gewilde activiteit. Daarbij worden dan gerichte activiteiten van de kinderen gevraagd, waarbij ze weer spelend aan het leren zijn met de doelen van groep 3. 

Het leesonderwijs krijgt in groep 3 ruim aandacht. Goed technisch kunnen lezen is een voorwaarde voor verder leren. Ouders of verzorgers worden gestimuleerd veel leesactiviteiten te doen met hun kind. Er kan niet genoeg gelezen worden! 

onderwijs aan het oudere kind

Vanaf groep 3 wordt het onderwijs op Basisschool De Jonge Helden programmagestuurd vanuit leerlijnen voor de verschillende vakgebieden. De leerlijnen zijn opgedeeld in leerjaren. De ontwikkeling van het kind wordt nu ook getoetst aan de leerlijnen die er zijn. De lesmethoden die de school gebruikt, zijn daarbij een hulpmiddel om deze leerlijnen in te vullen. Maar de leerkracht bepaalt uiteindelijk altijd het programma. 

Nog steeds ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Ontwikkelt een kind zich wat minder snel of juist sneller, dan past de leerkracht in overleg met de interne begeleider van school en de ouders of verzorgers het programma van het kind aan. Klik hier voor meer informatie over extra zorg op de school.

Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs wordt in de bovenbouwgroepen het kind getraind in Leren Leren. Het kind leert zelf leerdoelen te stellen en te reflecteren op zijn leerproces. Het leert op verschillende wijzes te leren; wat past bij mij, wat vind ik handig. Meer en meer leert het kind zo zijn eigen leerproces in te delen en er verantwoordelijk voor te zijn. 

Deel dit bericht