Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

Het VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden:

  • taalontwikkeling: hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid;
  • beginnende rekenvaardigheid: hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd;
  • motorische ontwikkeling: hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling: hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Voorschoolse educatie

Voordat een kind aan de basisschool begint, kan het op een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) een VVE-indicatie gekregen hebben. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders of verzorgers. De voorschoolse voorziening richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

Vroegschoolse educatie

Als het kind 4 jaar is, gaat het naar de basisschool. Basisschool De Jonge Helden sluit met haar vroegschoolse educatie in de groepen 1 en 2 naadloos aan bij het programma van de voorschoolse educatie. Niet alleen kinderen met een VVE-indicatie krijgen deze zorg op maat, maar de ondersteuning geldt voor álle kinderen die hier behoefte aan hebben. Een goede overdracht van voorschool naar basisschool zorgt voor een doorgaande lijn in ondersteuning aan het kind.

schakelklassen

Heeft uw kind een taalachterstand? Dan kan het een schooljaar lang intensief taalonderwijs krijgen. De school laat weten of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Als ouder of verzorger moet u altijd toestemming geven voor onderwijs in een schakelklas.

Praten met pim
Binnen de schakelklassen in de gemeente Enschede wordt gebruikt gemaakt van een unieke aanpak woordenschat: Praten met Pim. Dit project is op de werkvloer ontwikkeld. Basisschool De Jonge Helden is getraind in de aanpak van Praten met Pim en zet dit project ook in binnen haar woordenschatonderwijs aan de jongste leerlingen. Hiermee heeft elke kleuter op de school profijt van een eenduidige gestructureerde aanpak.