Hoogbegaafdheid & Excellentie

Basisschool De Jonge Helden biedt alle leerlingen passend onderwijs. Dus ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het is geweldig om met deze begaafde leerlingen te kunnen werken. Ze hebben vaak meer en andere uitdaging nodig om het beste uit zichzelf te halen. Maar ook een andere benadering en ondersteuning om zich prettig te kunnen voelen op school. Wil de ondersteuning zo optimaal mogelijk zijn, dan is een goede samenwerking tussen thuis en school noodzakelijk. Want elk begaafd kind vraagt om zijn of haar eigen specifieke ondersteuning.


Binnen het team van de school is een specialist Hoogbegaafdheid & Excellentie aanwezig. Vanuit KOE (Katholiek Onderwijs Enschede) wordt de school ondersteund door een ECHA-specialist, een universitair geschoolde specialist in Hoogbegaafdheid. Het team van Basisschool De Jonge Helden wordt door deze interne en externe specialisten gecoacht en begeleid tijdens het werken met begaafde leerlingen.

Vroegtijdige signalering

Vroegtijdige signalering is ontzettend belangrijk. Ook hier zijn de ouders of verzorgers weer de belangrijkste bron van informatie voor de school. Basisschool De Jonge Helden werkt met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit begint al met de start van de leerling op de school. Ouders of verzorgers vullen een entreeformulier in over hun kind. Op basis van dit formulier vindt in de eerste week een kennismakingsgesprek met ouders of verzorgers plaats. Aan het kind wordt gevraagd een menstekening te maken. Samen met eventuele overdrachtgegevens van voorschoolse opvang (peuterspeelzaal, kinderopvang) geeft dit een goed beeld van het kind. Daarnaast wordt het kind geobserveerd in de klas. Er wordt met name gelet op of de kleuter aanpassingsgedrag vertoont. Wat laat het thuis zien en wat op school? En komen deze beelden overeen? Dit alles om te voorkomen dat een kind (bewust) gaat onderpresteren. 

Onderpresteren

Ook al laat een kind in de kleuterjaren nog geen opvallende ontwikkelingen zien, dan hoeft dit niets te zeggen over het verder ontwikkelingsverloop van het kind. Kinderen die hoogbegaafd zijn, laten dit namelijk niet altijd zien. Ze willen niet opvallen of denken dat ze moeten doen wat andere kinderen ook doen. Het schoolteam is bij alle kinderen alert op afwijkende signalen, maar een hoogbegaafde leerling kan zich langere tijd op school schuil houden. Vandaar dat binnen het DHH elk kind niet alleen in groep 1 maar ook in groep  3 en 5 gescreend wordt door de leerkracht. Komen uit deze screening opvallende signalen, dan vullen ook ouders of verzorgers het screeningsformulier in. Op basis van deze informatie geeft het DHH een advies voor vervolgstappen en begeleiding van de leerling.

Signalen die vaak al eerder gaan spelen, zijn gedragssignalen thuis. Een hoogbegaafd kind laat thuis al vaak in zijn gedrag zien dat er iets aan de hand is. Belangrijk dat ouders of verzorgers dit bespreken met de leerkracht van hun kind. Des te sneller de behoefte achter het gedrag duidelijk wordt, des te sneller een kind geholpen kan worden.

Wat biedt de school

Basisschool De Jonge Helden beschikt over een breed scala aan mogelijkheden voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of excellentie. Hierbij kan gedacht worden aan:
  • compacten en verrijken (eerst de hersenen activeren en laten werken met uitdagende verrijkingsstof, daarna een compacte vorm van het reguliere werk om de basisvaardigheden te waarborgen);
  • project naar keuze (in overleg met het kind wordt gewerkt aan vooraf gestelde doelen om een bepaalde vaardigheid te oefenen);
  • klas overslaan (aan het begin van het schooljaar of halverwege het schooljaar);
  • uitleg over hoogbegaafdheid & excellentie aan kind en ouders/verzorgers (door middel van leesboekjes, uitleg werking hersenen, leren leren e.d.);
  • de Deltagroep groep 5 t/m 8 (de leerling wordt op vaste tijden en in een vaste groep in staat gesteld aan de slag te gaan met ontwikkelingsgelijken. Binnen KOE zijn drie locaties met Deltagroepen. Basisschool De Jonge Helden maakt gebruikt van de Deltagroep bij collegaschool De Triangel).
Alle stappen die gezet worden, worden in overleg met ouders/verzorgers gemaakt. Het kind krijgt altijd uitleg over de stappen en afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt het kind meer en meer betrokken bij de beslissingen.

Informatie hoogbegaafdheid & excellentie